تقاضای کار در سوشیانس

 
1 Start 2 Complete
مشخصات فردی
آشنایی با زبان خارجی
مشخصات معرفین
مشخصات نزدیک ترین خویشاوند
معرف
مشخصات دو نفر از معرفین خود را که با شما نسبت فامیلی ندارند یا در استخدام آنها نباشید را ذکر نمایید
نفر اول
نفر دوم
وضعیت تاهل
مشخصات همسر
وضعیت نظام وظیفه
پایان خدمت
معافیت
میزان تحصیلات و دوره های آموزشی
دوره های تخصصی و کوتاه مدت
سوابق کاری
محل کار اول
محل کار دوم
محل کار سوم
وضعیت مسکن
مشخصات آخرین محل کار
نام محل کار
تخصص
ضمن قبول آنکه تکمیل این پرسشنامه و انجام مصاحبه و نیز شروع کار پس از گزینش در دوره آزمایشی تعهدی نسبت به استخدام اینجانب برای شرکت فن آوری اطلاعات سوشیانس بوجود نمی آورد تقاضای ارجاع شغل می نمایم.همچنین در صورت استخدام کلیه آیین نامه ها و مقررات را پذیرفته و شرکت فن آوری اطلاعات سوشیانس را مجاز به تحقیق در کلیه موارد منعکس شده در پرسشنامه می دانم و در هر زمان که خلاف هر یک از مطالب ذکر شده ثابت شود شرکت فن آوری اطلاعات سوشیانس محق خواهد بود که هر گونه قراردادی را که بر اساس این پرسشنامه بین طرفین منعقد شده ابطال نماید.
Drupal spam blocked by CleanTalk.