+
سیستم اموال

سیستم اموال

• ثبت و نگهداری اطلاعات اموال شامل اطلاعات شناسنامه ای ، فنی و مالی.
• ثبت محل استقرار اموال.
• ثبت تحویل گیرنده اموال.
• ثبت نوع تشکیل و حذف پرونده اموال(اهدائی ، خرید ، صورتجلسه و غیره) و نگهداري شماره و تاريخ آنها.
• امکان ثبت و نگهداری اطلاعات اختصاصی مربوط به خودروها مانند شماره پلاک ، شماره شاسی ، شماره موتور و غیره.
• قابلیت ثبت اموال مشابه بصورت گروهی.
• امکان انجام عملیات اصلاحی در مشخصات اموال بصورت گروهی.
• ثبت نقل و انتقال اموال و نگهداری تاریخچه نقل و انتقالات.
• قابلیت نقل و انتقال گروهی اموال از یک شخص به شخص دیگر.
• قابلیت نقل و انتقال گروهی اموال از یک محل به محل دیگر.
• معرفی روشهای محاسبه استهلاک.
• تشکیل کارت استهلاک برای اموال و تعیین روش محاسبه استهلاک هر دارائی.
• محاسبه استهلاک گروهی و موردی با قابلیت تعیین مدت زمان محاسبه استهلاک.
• نگهداری سوابق محاسبه استهلاک به تفکیک اموال.
• امکان برگشت عملیات استهلاک تا تاریخ مشخص.
• صدور سند استهلاک در سیستم حسابداری.
• امكان اسقاط نمودن اموال و محاسبه استهلاك مربوط به اينگونه اموال.

گزارشات
 

• گزارش اطلاعات اموال.
• چاپ فرم اموال به تفكيك محل .
• چاپ فرم اموال به تفكيك تحويل گيرنده .
• چاپ فرم اموال به تفكيك محل و تحويل گيرنده.
• گزارش اطلاعات مالي اموال.
• گزارش اطلاعات استهلاک.
• گزارش اطلاعات استهلاک به تفكيك حساب.
• گزارش تجمع استهلاک.
• گزارش كارت استهلاك.

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©