+
سيستم خزانه داری

سيستم خزانه داری

سیستم چک وظیفه پردازش اطلاعات اسناد دریافتنی و پرداختنی را برعهده دارد و توسط آن میتوان چک های صادر شده و یا دریافت شده را کنترل نمود

امکانات
•    ثبت مشخصات دسته چک جهت صدور چک و کنترل حساب بانک.
•    صدورچک و پرفراژ آن پس از صدور سند حسابداری.
•    صدور چک و پرفراژ آن قبل از صدور سند و ایجاد سند مربوط به چک صادر شده .
•    قابليت ابطال چكهاي صادر شده و صدور مجدد چك.
•    كنترل شماره چك و تعداد برگه هاي دسته چك.
•    ثبت اسناد پرداختنی و صدور اسناد مربوطه.
•    ثبت اسناد دریافتنی و صدور اسناد مربوطه.


گزارش ها
•    گزارش چک.
•    گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی .
•    چاپ و پرفراژ چک های بانک های مختلف.
•    چاپ چك حسابهاي انتظامي.
•    قابليت تنظيم چاپ چك.

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©