+
سیستم حسابداری

سیستم حسابداری مالی

• قابلیت طبقه بندی حسابها با تعداد گروه بندی و سطوح نامحدود و تعیین ماهیت مانده و نوع حساب.
• قابلیت طبقه بندی تفصیلها با تعداد گروه بندی و سطوح نامحدود.
• صدور اسناد حسابداری .
• امکان تغییر در اسناد موقت و اختصاصی بودن سندهای صادرشده توسط هرکاربر در شبکه و عدم امکان دسترسی کاربران به اسناد دیگران.
• امكان قطعي نمودن اسناد.
• امکان غیر فعال نمودن حسابها به منظور جلوگیری از صدور سند برروی آنها.
• امکان کنترل مانده حسابها در هنگام صدور سند.
• طبقه بندی اسناد بصورت نامحدود و بر اساس شرایط کاربر.
• تعریف شرح های از پیش تعیین شده و بکارگیری این شرح ها در هنگام صدور اسناد حسابداری.
• قابلیت مرور سرفصل حسابها با امکان فیلترگذاری گسترده بر اساس طبقه بندی ، کد و شرح حسابها.
• قابلیت کپی برداری از سرفصلهای حساب به منظور ایجاد سرفصلهای جدید.
• امکان مرور وضعیت حسابها با قابلیت شرط گذاری وسیع بر روی اطلاعات موجود.
• امکان صدور اسناد در تاریخهای مختلف و منظم نمودن آنها براساس تاریخ سند پس از صدور.
• امکان کپی برداری اسناد از سال مالی جاری یا سالهای قبل بصورت انتخابی.
• امکان ثبت و نگهداری پیوست اسناد بصورت الکترونیکی در هنگام صدور سند.
• امکان اجرای سیستم برای چندین سازمان و پردازش و نگهداری اطلاعات مربوط به هر سازمان بصورت مجزا.
• ایجاد سالهای مالی جدید یا موقت با امکان انتخاب نوع اطلاعات انتقالی از سال قدیم به سال جدید.
• ایجاد سالهای مالی نامحدود برای هر سازمان و امکان تغییر سال مالی در هرمرحله از سیستم بصورت درختی و به تفکیک سازمان.
• امکان صدور اسناد مربوط به بستن حسابها.
• امكان سرشكن حسابها و صدور اسناد سرشكن.
• امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه.
• امكان ثبت اسناد بصورت پيشنويس و انتقال آن به اسناد قطعي
• قابليت دريافت اسناد از ديگر سيستمها مانند سيستمهاي حقوق و دستمزد ، حسابداري انبار ، حسابداري اموال و غيره بصورت پيشنويس سند و امكان قطعي نمودن اين اسناد.

• گزارش جدول حسابها.
• گزارش دفتر کل.
• گزارش دفتر کل خلاصه.
• گزارش دفتر معین.
• گزارش دفتر معین خلاصه.
• گزارش دفتر تفصیل.
• گزارش دفتر روزنامه.
• گزارش تراز آزمايشي کل چهار و شش ستونه.
• گزارش تراز آزمايشي معین چهار و شش ستونه.
• گزارش تراز آزمايشي تفصیل چهار و شش ستونه.
• گزارش مغایرت مانده با ماهیت حسابها.
• چاپ اسناد عمومي
• چاپ اسناد حقوق و دستمزد
• چاپ اسناد تراز كل به تفكيك تاريخ
• گزارش اسناد حذف شده(خالي)
• گزارش اسناد غير موازنه

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©