+
آموزش مشتریان جدید

آموزش مشتریان جدید

کلیه مشتریانی که اقدام به خرید نرم افزارهای شرکت می نمایند متناسب با حجم مادول های خریداری شده مشمول دریافت خدمات آموزشی شرکت با شرایط زیر می گردند.
-    آموزش بصورت حضوری در محل بهره بردار و یا غیرحضوری از طریق تلفن و ارتباط اینترنتی ارائه می گردد.
-    تعداد شرکت کنندگان در جلسات آموزش بدون محدودیت می باشد.
-    آموزش ها بصورت کاملا" رایگان بوده و بابت آن وجهی دریافت نمی گردد.

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©